Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów. Dlatego też opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych Użytkowników Strony http:// www.plako.pl

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – KRZYSZTOF KUBICZ USŁUGI BUDOWLANE I BRUKARSKIE "PLAKO" 33-100 Tarnów ul.Krakowska 125 NIP 8131023968, Regon 850460031 tel. 602180444, e-mail: biuro@plako.pl .
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.plako.pl
 • Użytkownik - każdy podmiot, który korzysta ze Strony
 • Newsletter – biuletyn informacyjno -marketingowy, w którym Administrator umieszcza w szczególności informacje branżowe dotyczące jego działalności gospodarczej, informacje o nowościach w produktach i promocjach.
 • RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Dane osobowe – jak je chronimy
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Strony Jest KRZYSZTOF KUBICZ USŁUGI BUDOWLANE I BRUKARSKIE "PLAKO" 33-100 Tarnów ul.Krakowska 125 NIP 8131023968, Regon 850460031
 • Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
 • Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Administratora.
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO.
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO.
 • Gromadząc dane za pośrednictwem naszej Strony przechowujemy dane osobowe Użytkownika na bezpiecznym serwerze.
 1. Dane osobowe - w jaki sposób je wykorzystujemy
 • Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników Strony. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie w celu przesyłania Newslettera oraz informowania o aktualnych produktach i promocjach i przecenach, a także odpowiedzi na zapytanie wysłane przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników, dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Użytkownikami.
 • Dane osobowe są zbierane opisanym poniżej przypadku i wskazanych tam celach złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy na Stronie, (podstawa prawna – czynności niezbędne do zawarcia umowy oraz zgoda Użytkownika, w celu wysłania mu informacji handlowej);
 • Administrator informuje, że od Użytkowników mogą być gromadzone dane nawigacyjne takie jak informacje o linkach i odnośnikach,, które Użytkownicy zdecydowali się otworzyć lub innych czynności podejmowanych w ramach Strony. (Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawie funkcjonalności i użyteczności Strony).
 • Administrator informuje, że od Użytkowników mogą być gromadzone dane nawigacyjne takie jak informacje o linkach i odnośnikach,, które Użytkownicy zdecydowali się otworzyć lub innych czynności podejmowanych w ramach Strony. (Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawie funkcjonalności i użyteczności Strony).
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora bezpośrednio lub za pomocą podmiotów, za pomocą których Administrator wykonuje usługę wysyłania Newslettera i z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
 • Dane osobowe Klienta/Użytkownika są przechowywane:
  • przez okres 3 miesięcy w przypadku zgód wyrażonych w celu wysyłki mailowej newslettera, wysyłki mailowej materiałów marketingowych i handlowych, kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty handlowej
  • przez okres 3 miesięcy w przypadku zgód wyrażonych w celu wysyłki mailowej newslettera, wysyłki mailowej materiałów marketingowych i handlowych, kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty handlowej
 1. Ochrona danych osobowych
 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13)
 • Administrator zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z RODO:
  • zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem powyższych zasad
  • zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych - cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem.
  • zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych - cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem.
  • zasadę prawidłowości danych – Administrator podejmuje działania, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe oraz stwarza możliwości techniczne, aby poprawa danych była możliwa
  • zasadę ograniczenia przechowania danych – dane są przechowywane przez Administratora tylko przez czas jaki jest niezbędny do celów, w jakim dane są przetwarzane oraz dla celów archiwalnych
  • zasadę integralności i poufności danych – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
  • zasadę rozliczalności – Administrator przetwarza dane w sposób zgody z prawem z możliwością wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, Użytkownicy:
  • mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji o celach przetwarzania, a także uzyskania kopii swoich danych osobowych,
  • mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.
  • mają prawo do przenoszenia danych osobowych albo jeżeli jest to technicznie możliwe, żądać od Administratora aby ten przesłał dane osobowe bezpośrednio do innego administratora,
  • mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora
  • mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Cofnięcie zgody, usuniecie danych , ograniczenie przetwarzania danych, działania podjęte wobec sprzeciwu co do przetwarzania danych zainicjowane przez Użytkownika, mogą uniemożliwić lub ograniczyć wykonanie usługi przez Administratora - zrealizowanie celu, dla którego dane były zbierane: wysyłka Newslettera.
 • Cofnięcie zgody, usuniecie danych , ograniczenie przetwarzania danych, działania podjęte wobec sprzeciwu co do przetwarzania danych zainicjowane przez Użytkownika, mogą uniemożliwić lub ograniczyć wykonanie usługi przez Administratora - zrealizowanie celu, dla którego dane były zbierane: wysyłka Newslettera.
 • Administrator, w razie wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniami wynikającymi z praw wymienionych w ust 3 wyżej, Administrator spełnia żądane albo odmawia jego spełnienia podając przyczynę odmowy, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, chyba, że z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora spełnienie żądania nie będzie możliwe w w/w podanym terminie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkownika i wyznaczy kolejny termin nie dłuższy niż kolejne 30 dni.
 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody lub zgłoszenia zgody, Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych osobowych, które są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń wobec Użytkownika, a także do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na Administratora obowiązującym prawem.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych.